Nuotekų surinkimas ir valymas

Atgal

Bendrovė eksploatuoja Pasvalio ir Joniškėlio miestų bei 17 rajono gyvenviečių nuotekų šalinimo ir valymo sistemų. Nuotekos surenkamos ir transportuojamos iki nuotekų valyklų 98,3 km nuotekų tinklais ir kolektoriais bei slėginėmis linijomis. Transportavimui naudojama 54-rios nuotekų siurblinės. 2015 m. surinkta ir nuvesta į nuotekų valyklas 1182,5 tūkst. m3 nuotekų.

Per 2015 metus Pasvalio mieste buvo 124 nuotekų tinklų užsikimšimai (tame skaičiuje gedimai nuotekų šuliniuose ir tinkluose)

Rajono gyvenvietėse buvo 224 nuotekų tinklų užsikimšimai (tame skaičiuje gedimai nuotekų šuliniuose ir tinkluose)

Daugelyje rajono gyvenviečių nuotekų valyklų būklė labai kritiška. Valyklos susidėvėję, pasenę ir nuotekų tinklai, jų nusidėvėjimas siekia 65-75 %. 2015 metais buvo atlikti Saločių miestelio nuotekų valyklos remonto darbai. Valykloje buvo atlikti statybos ir naujos technologinės įrangos sumontavimo ir derinimo darbai. Lietaus nuotekų surinkimo srityje buvo atlikta lietaus nuotekų 600 mm skersmens vamzdyno renovacija Pasvalio mieste Gėlių gatvėje. Tai pat buvo renovuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai Vytauto Didžiojo aikštėje Pasvalyje.

Pagal galimybę yra atliekami kaimo nuotekų valyklų remonto darbai. Keičiami susidėvėję įrengimai, keičiamos aeracijos sistemos. Visa tai daroma, kad išvalytos nuotekos atitiktų gamtosauginius teisės aktų reikalavimus.

Nuotekų paslaugos yra teikiamos kokybiškai, kurios atitinka galiojančius nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

Yra sudaromos paslaugų tiekimo sutartys ir, reikalui esant, yra keičiamos sutarčių sąlygos, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Yra atliekamas sistemų eksploatavimų modernizavimas. Taip pat vykdoma sistemų renovacija.

Investicijos į nuotekų sistemų plėtra yra vykdomos Daujėnų ir Krinčino miesteliuose, bei kituose objektuose.