Veiklos ataskaitos

Veiklos analizė

2018 metais bendrovė vykdė ritmingą, jai priklausantį darbą, susidedantį iš nepertraukiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo, surinkimo bei jų valymo. Pastangų ir lėšų buvo skiriama geriamojo vandens kokybės gerinimui, jo kontrolei. Bendrovė pagal finansines galimybes gyvenvietėse ir kaimuose vykdo naujų geriamojo vandens gręžinių įrengimą, nes didžioji esamų geriamojo vandens gręžinių dalis yra jau susidėvėję.

 Rajono miestų, mietelių ir kaimų vandenvietėse yra pilnai atliktas požeminio vandens išteklių aprobavimas ir jų vertinimas. Kartu yra atliktas ir vandenviečių sanitarinių zonų nustatymas. Šis darbas jau yra atliktas visose bendrovės eksploatuojamose vandenvietėse.

Didesnės apimties darbai atliekami rangos būdu, tačiau didelė jų dalis atliekama savo jėgomis. Įvykus vandentiekio tinklų avarijoms įvaduose, avarijos vieta ne atkasama, o į esamą ketinį vamzdį veriamas plastikinis, kurio kokybė ir atsparumas žymiai geresni.

Ataskaitiniais metais bendrovė vykdė geriamojo vandens apskaitos prietaisų montavimą, keitimą, atliko jų metrologinę patikrą. Kadangi bendrovės pagrindinė veikla keistis negali, tai ir ateityje didžiausias dėmesys bus skiriamas geriamojo vandens vartotojų paslaugų ir poreikių tenkinimui bei geriamojo vandens kokybei gerinti ir nuotekų gamtosauginių reikalavimų užtikrinimui.

2015 m. direktoriaus pranešimas

2016m. metinis pranešimas

2016 m. Balansas

Valdybos sudėtis

2017 m. metinis pranešimas

2017 m. Balansas

2018 m. metinis pranešimas

Veiklos ekonominiai rodikliai

2018 metais UAB „Pasvalio vandenys“ už parduotas pagrindines paslaugas (geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas, paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas) gavo 1760,9 tūkst. Eur pajamų. Už nuotekų su viršnormine tarša valymą bei už kitas suteiktas paslaugas (transporto ir įrengimų nuoma, nuotekų išvežimas ir kita) gauta 90,2 tūkst. Eur pajamų. Bendrai pajamų gauta 1851,1 tūkst. Eur.  Lyginant su 2017 metais pardavimai padidėjo 259,9 tūkst. Eur arba 17,3 %.

 2018 metais bendrovė dirbo pelningai, gauta 155,3 tūkst. Eur grynojo pelno.

Tiekiant geriamąjį vandenį ir šalinant bei valant nuotekas ir paviršines nuotekas bendrovės pagrindines sąnaudas sudarė: darbo užmokestis su priskaitymais 481,6 tūkst. Eur, arba 33,1 %, amortizaciniai atskaitymai 272,8 tūkst. Eur, arba 18,8 %, išlaidos elektros energijai 247,3 tūkst. Eur, arba 17,0 %, išlaidos kurui 77,6 tūkst. Eur, arba 5,3 %, paslaugos 116,7 tūkst. Eur arba 8 %.

Bendrovės pagrindinės pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudos 2018 metais sudarė 1649,9 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 metais sąnaudos padidėjo 54,5 tūkst. Eur arba 3,4 %.

2018 metais įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 130,9 tūkst. Eur.

Gyventojai už suvartotą geriamąjį vandenį ir pašalintas bei valytas nuotekas 2018 metais  mokėjo 1,30 Eur/m3,(gyvenantys individualiuose namuose) ir 1,32 Eur/m3 (gyvenantys butuose). Apskaitos prietaiso aptarnavimo kaina individualiam namui 0,71 Eur. apskaitos prietaisui ir 1,04 Eur. butui (su PVM). Kainų koregavimas įvyko 2018 m. gruodžio 1 d.

Gamybiniai pagrindinės veiklos rodikliai

Pavadinimas

Mato vnt.

Dydis

2014 m.

2015 m.

Vandeniu aprūpinamų gyventojų skaičius

tūkst. gyventojų

19,6

18,8

Patiekta geriamojo vandens

tūkst. m3

1487,9

1419,1

Parduota (realizuota) geriamojo vandens

tūkst. m3

1215,0

1190,6

Nuotekų tinklu besinaudojančių gyventojų skaičius

tūkst. gyventojų

12,3

11,3

Pašalinta nuotekų (nuvedimas)

tūkst. m3

945

870,6

Išvalyta nuotekų viso

tūkst. m3

1266,0

1182,5

Išvalyta nuotekų pilnai biologiškai

tūkst. m3

1266,0

1182,5

Kontroliuojami rodikliai 2017m.

Kontroliuojami rodikliai 2016m.

Kontroliuojami rodikliai 2015m.

Kontroliuojami rodikliai 2014m.